Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Yantian Beach, Shenzhen

Yantian Beach, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Yantian Beach, Shenzhen

Yantian Beach, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Yantian Beach, Shenzhen

Yantian Beach, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Yantian Beach, Shenzhen

Yantian Beach, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Yantian Beach, Shenzhen

Yantian Beach, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Port

Shenzhen Port

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

Chiwan - Tianhou Museum, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

Chiwan - Song Emperor's Tomb, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Building in Chiwan, Shenzhen

Building in Chiwan, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Paotai, Shenzhen

Chiwan - Paotai, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Chiwan - Paotai, Shenzhen

Chiwan - Paotai, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Port

Shenzhen Port

www.jonathan-jones.com/photos/china

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

Former Russian Aircraft Carrier Minsk, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

View from Bijiashan Park, Shenzhen

View from Bijiashan Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Civic Center

Shenzhen Civic Center

www.jonathan-jones.com/photos/china

Statue of Deng Xiaoping, Shenzhen

Statue of Deng Xiaoping, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Civic Center

Shenzhen Civic Center

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Port

Shenzhen Port

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Civic Center

Shenzhen Civic Center

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Civic Center

Shenzhen Civic Center

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Civic Center

Shenzhen Civic Center

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen from the air

Shenzhen from the air

www.jonathan-jones.com/photos/china

Downtown Laojie, Shenzhen

Downtown Laojie, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

People's Park, Shenzhen

People's Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shenzhen Central Park

Shenzhen Central Park

www.jonathan-jones.com/photos/china

Bijiashan Park, Shenzhen

Bijiashan Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

View from Bijiashan Park, Shenzhen

View from Bijiashan Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

View from Bijiashan Park, Shenzhen

View from Bijiashan Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

View from Bijiashan Park, Shenzhen

View from Bijiashan Park, Shenzhen

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Beihai, Guangxi, China

Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

Silver Beach, Beihai, Guangxi, China

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Jin Mao, Pudong, Shanghai

Jin Mao, Pudong, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Jin Mao, Pudong, Shanghai

Jin Mao, Pudong, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Pudong, Shanghai

Pudong, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Jin Mao, Pudong, Shanghai

Jin Mao, Pudong, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shanghai Street I

Shanghai Street I

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Shanghai Street II

Shanghai Street II

www.jonathan-jones.com/photos/china

1933, Shanghai

1933, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Pudong, Shanghai

Pudong, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

Around Shanghai

Around Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china

20160717-172102-P1270672.jpg
Suzhou River, Shanghai

Suzhou River, Shanghai

www.jonathan-jones.com/photos/china